در صورتی که از شما خواسته شده فایلی را برای مدرسان گام ارسال کنید، از ابزار پایین استفاده کنید.

آپلود فایل

اگر حجم فایل شما زیاد است، بسته به سرعت اینترنت شما، ممکن است لازم باشد بین چند ثانیه تا چندین دقیقه منتظر بمانید تا فایل بارگذاری شود.

  • اگر از والدین هنرجویان هستید، لطفاً نام هنرجو را بنویسید، نه نام خودتان را.
  • Max. file size: 8 MB.
    در صورت امکان نام هنرجو را به نام فایل اضافه کنید.