برنامه زمان‌بندی کلاس‌های آنلاین سلفژ گام: گروه آموزگاران موسیقی در این صفحه اعلام می‌شود. در صورت تمایل می‌توانید آدرس این صفحه را در تلفن همراه و یا رایانه خود ذخیره کنید و هر زمان که نیاز داشتید، به آن مراجعه کنید.

آبان ۱۳۹۹

کلاس‌های ساعت ۱۰

نام کلاسمدرسساعت شروعزمان کلاس
دیده‌خوانی دوبهتاش داورپناه10:00چهل دقیقه
هنرجویان بهتر است مترونوم در دسترس داشته باشند.

کلاس‌های ساعت ۱۱

نام کلاسمدرسساعت شروعزمان کلاس
تئوری دومهسا آذربهرام11:00چهل دقیقه
تئوری سهشبنم جعفری‌راد11:00چهل دقیقه
تئوری چهاربهتاش داورپناه11:00چهل دقیقه
یادداشت برداری از کلاس به هنرجویان کمک می‌کند که راحت‌تر موضوعات را به خاطر بسپارند.

کلاس‌های ساعت ۱۲

نام کلاسمدرسساعت شروعزمان کلاس
سرایش دومهسا آذربهرام12:00چهل دقیقه
سرایش سهشبنم جعفری‌راد12:00چهل دقیقه
سرایش پنجبهتاش داورپناه12:00چهل دقیقه
هنرجویان کلاس‌های سرایش بهتر است یک لیوان آب در کنارشان داشته باشند.

کلاس‌های ساعت ۱۳

نام کلاسمدرسساعت شروعزمان کلاس
ریتم دومهسا آذربهرام13:00چهل دقیقه
ریتم پیش ۲ – تربیت شنواییشبنم جعفری‌راد13:00چهل دقیقه
ریتم ۲ – تربیت شنواییبهتاش داورپناه13:00چهل دقیقه
هنرجویان کلاس‌های تربیت شنوایی، قلم و کاغذ به همراه داشته باشند.